Obchodní podmínky ke kupní smlouvě

 

Těmito obchodními podmínkami (dále jen „OP“) se řídí uzavírání veškerých kupních smluv společnosti KEROSIN s.r.o., IČO: 09095861, se sídlem Michelská 18/12a, Praha 4, 140 00 (dále jen „KEROSIN s.r.o.“ nebo „kupující“) s prodávajícím, ledaže je mezi smluvními stranami výslovně a písemně dohodnuto něco jiného. OP určují ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) část obsahu kupní smlouvy a tvoří jako příloha její nedílnou součást.

Obě smluvní strany berou na vědomí, že pokud se v textu kupní smlouvy či OP mluví o smlouvě (o koupi) bez dalšího, je tím myšlena kupní smlouva včetně OP. Kupní smlouva je uzavřena i písemnou akceptací písemné objednávky, jejíž nedílnou součástí jsou OP (dále jen „kupní smlouva“). Kupní smlouva se řídí § 2079 a násl. občanského zákoníku.

1. Kupní smlouva

  • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, které prodávající dodává v rámci předmětu svého podnikání na základě objednávek kupujícího a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.
  • Kupující se zavazuje zboží převzít, přijmout jej do svého vlastnictví a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu (jak je definováno níže).
  • K uzavření kupní smlouvy mezi stranami v jiné, než písemné formě může dojít, pokud s tím obě smluvní strany vysloví jednoznačný souhlas.
  • K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Jestliže prodávající akceptuje objednávku s dodatky, výhradami, omezeními a/nebo jinými změnami, je kupující povinen svůj nesouhlas s takovými změnami potvrdit prodávajícímu do 24 hodin ode dne doručení objednávky s dodatky, výhradami a/nebo jinými změnami. Pokud tak kupující neučiní, považuje prodávající změny za odsouhlasené a přijme objednávku s těmito změnami.
  • Ke zrušení objednávky může dojít na základě písemné dohody smluvních stran.
  • Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, platí, že uzavřením kupní smlouvy pozbývají platnosti ústní i písemná ujednání mezi stranami, která předcházela uzavření dané kupní smlouvy a týkala se daného zboží.
  • Ve vztahu k vytvoření, schválení objednávky, uzavření kupní a převzetí dodávky zboží, je za kupujícího oprávněna jednat jen ta odpovědná osoba specifikována ve směrnici pro dodavatele, která je přílohou č. 1 těchto OP. Prodávající je povinen mít na objednávce uvedeno jméno takové odpovědné osoby a její podpis.
  • V případě, že prodávající bude v souvislosti s objednávkou či s kupní smlouvou jednat s jinou než odpovědnou osobou, kupující takovým jednáním nebude nijak vázán a má právo na náhradu případně vzniklé škody.
  • Kupující má vždy právo odstoupit od smlouvy jako celku, třebaže již přijal částečné plnění.

2. Kupní cena

  • Kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě tvoří základ daně, částka DPH v aktuální zákonné výši a celková kupní cena včetně DPH. Kupní cena je tvořena jako jednotková cena určitého zboží násobená požadovaným počtem tohoto zboží.
  • Kupní cenu včetně DPH je kupující povinen uhradit:
   • převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře (daňovém dokladu), a to do data splatnosti uvedeného na této faktuře;
   • dle dohody stran v hotovosti, a to v sídle prodávajícího, není-li taková to platba v rozporu s právními předpisy omezujícími platby v hotovosti.
  • V případě dodatečné objednávky zboží (např. doobjednávky počtu kusů zboží) k již provedené (původní) objednávce, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu minimálně stejnou kupní cenu za jednotku zboží, jakou mu poskytl v rámci původní objednávky. Dodatečná objednávka zboží je taková objednávka, kterou kupující za dodatečnou objednávku zboží označí.

3. Dodací podmínky

  • Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas ve lhůtě sjednané stranami v kupní smlouvě.
  • O připravenosti dodávky zboží ke splnění, před sjednaným termínem dodání, je prodávající povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu, a to e-mailovou poštou na e-mailovou adresu [email protected].
  • Prodávající je povinen ke každé dodávce přiložit dodací list, který obsahuje vždy alespoň úplné číslo nebo označení kupujícího nebo kupní smlouvy, množství jednotlivých položek zboží, druh a počet obalů.
  • Zboží musí být správně a dostatečně zabalené ve vhodném obalu a prodávající je odpovědný za jakoukoliv ztrátu nebo škodu jakož i za chybějící zboží v důsledku nesprávného nebo nevhodného obalu, etikety nebo označení.
  • Prodávající je povinen na své náklady zajistit všechna nezbytná celní odbavení, licence na export, schválení a oprávnění, které jsou požadovány pro účely přepravy a / nebo vývozu a dovozu zboží.
  • Dodávka zboží musí obsahovat veškeré informace a pokyny potřebné pro jeho správné a bezpečné používání, včetně všech informací, dokumentů a pokynů, které případně mohou požadovat jakékoli platné zákony nebo předpisy.
  • Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak platí, že místem dodání zboží je sídlo kupujícího. Jeli prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v kupní smlouvě, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud se strany písemně nedohodly jinak, náklady na přepravu musí být zahrnuty do celkové ceny zboží.
  • Při prodlení prodávajícího s dodávkou zboží je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy jen v tom případě, jestliže prodávajícího po jeho prodlení řádně vyzve ke splnění jeho povinností, určí mu k tomu dodatečnou přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny, a prodávající zboží v takto dodatečně poskytnuté době nedodá.
  • Dodávka se považuje za splněnou převzetím zboží kupujícím v místě dodání a potvrzením dodacího listu.

4. Nebezpečí škody

  • Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.

5. Placení a fakturace

  • Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu na základě faktury.
  • Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání zboží nebo po jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího za podmínky, že dopravce má řádně sjednanou smlouvu o přepravě s kupujícím.
  • Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považováno datum dodání zboží nebo datum předání prvnímu dopravci. Prodávající se zavazuje na předmět plnění vystavit daňový doklad (fakturu) a to nejpozději do 3 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
  • Faktura musí být zaslána kupujícímu ve dvojím vyhotovení.
  • Jedna faktura se nesmí vztahovat k více smlouvám.
  • Faktura musí obsahovat:
   • číslo objednávky nebo kupní smlouvy;
   • náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (případně náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
   • bankovní spojení prodávajícího shodné s bankovním spojením uvedeným ve smlouvě
   • cenové údaje v souladu se smlouvou
  • Splatnost faktur činí 120 dnů od doručení faktury do sídla kupujícího, tj. KEROSIN s.r.o., Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4.
  • Pokud faktura nebude splňovat veškeré výše uvedené podmínky, má tato skutečnost za následek nezaplacení faktury a její vrácení prodávajícímu k opravě. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti od jejího opětovného doručení kupujícímu.
  • Za okamžik zaplacení fakturované částky se považuje okamžik, kdy byla příslušná částka odeslána na bankovní účet prodávajícího.
  • Prodávající má zakázáno postoupit jakoukoli pohledávku oproti kupujícímu vzniklou z titulu kupní smlouvy či v souvislosti s ní.
  • Prodávající má zakázáno započíst jakoukoli svoji pohledávku oproti případně vzniklé pohledávce kupujícího.

6. Sankce

  • Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující je oprávněn pozastavit platbu jakékoli části kupní ceny z důvodu vad zboží nebo jiných nároků kupujícího vůči prodávajícímu.
  • V případě prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží (tj. mimo jiné nedodržení termínu dodání zboží dodání vadného zboží, dodání zboží v menším množství, dodání jiného druhu zboží či jakosti, nebo dodání zboží v neúplném balení, aj.) (dále jen „prodlení“) je prodávající povinen uhradit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti. Pokud takové prodlení bude delší než 5 dnů, pak vedle jednorázové smluvní pokuty dle předchozí věty, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží za každý započatý den takového prodlení. Tím není dotčeno právo kupujícího domáhat se i náhrady škody způsobené porušením povinnosti.

7. Reklamace

  • Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
  • Kupující je povinen reklamovat u prodávajícího vady písemně, a to vady množstevní do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí, vady ostatní do 30 dnů ode dne jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
  • Prodávající je povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit šetření tak, aby nejpozději do 30 kalendářních dnů od data obdržení reklamace sdělil kupujícímu své stanovisko.
  • V případě oprávněnosti reklamace je prodávající dle volby kupujícího povinen:
   • chybějící zboží doplnit;
   • za původních podmínek uskutečnit dodávku;
   • poskytnout slevu.
  • Jestliže je prodávající v prodlení s odstraňováním oznámené vady, kupující je oprávněn takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, a prodávající je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu kupující účelně vynaložil. Odstraněním vady na náklady prodávajícího nezaniká jeho odpovědnost za vady ani se neomezuje její rozsah a nejsou ani dotčena práva kupujícího.
  • Záruční doba zboží se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze zboží užívat pro vady, za něž prodávající odpovídá.
  • Dnem odstranění vady počíná znovu běžet záruční doba pro ty části zboží, na kterých byla vada odstraněna nebo které s vadným plněním souvisejí.
  • Všechna rizika a přepravní poplatky při vrácení a opětovném doručení zboží nese prodávající.

8. Zneužití insolvenčního řízení

  • Prodávající se zavazuje nezneužívat prostředků vyplývajících ze zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich užití jako nátlakových prostředků k řešení vzájemných sporů vyplývajících z kupní smlouvy s kupujícím, zejména nepodat proti kupujícímu šikanózní insolvenční návrh.
  • Pro případ porušení závazku prodávajícího nepodat proti kupujícímu šikanózní insolvenční návrh, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Kupující je oprávněn domáhat se i náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. A to ve výši přesahující smluvní pokutu.
  • Toto ujednání zůstává v platnosti i v případě ukončení kupní smlouvy jiným způsobem než jejím splněním, zejména odstoupením podle § 2001 a násl. občanského zákoníku.

9. Další ujednání

  • Je-li prodávající fyzickou osobou, dává podpisem kupní smlouvy souhlas, aby za účelem spojeným s takovou kupní smlouvou, byl kupující oprávněn zjišťovat, zpracovávat a uchovávat v písemné, listinné a automatizované podobě osobní údaje prodávajícího (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
  • Kupní smlouva či tyto OP mohou být měněny nebo doplňovány výlučně písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků.
  • Prodávající a kupující se výslovně dohodli, že ustanovení těchto VOP jsou nadřazené jakýmkoli podmínkám prodávajícího. V důsledku toho bez ohledu na jakékoli protichůdné ustanovení ve všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího, se prodávající, zříká jakéhokoli ustanovení uvedeného ve svých všeobecných podmínkách, které by mohly být považované za podmínky sporné a/nebo nekonzistentní s kterýmkoli ustanovením těchto VOP, přičemž konkrétněji se to týká ustanovení souvisejících s:
  • V případech, které kupní smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení právního řádu České republiky, a to zejména občanský zákoník a předpisy doplňující a navazující v platném znění.
  • Případné spory se smluvní strany pokusí řešit smírně. Pokud by nedošlo ke smírnému řešení sporu, dohodly se smluvní strany, že spory vyplývající z kupní smlouvy budou rozhodovány u příslušného soudu podle sídla kupujícího.

10. Doručování

  • Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa sídla právnické osoby zapsaná ve veřejném rejstříku.

11. Obchodní tajemství

  • Prodávající se zavazuje, že zachová mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.
  • Důvěrnou informací se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací o obchodních, technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání smlouvy, které strana získala během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku, s výjimkou:
 1. a) informací, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi podrobnostmi široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek,
 2. b) informací, které strana může zveřejnit, protože jí náležely dříve, než jí je poskytla druhá strana, a je schopna takové tvrzení nezpochybnitelně prokázat,
 3. c) informací, které strana získala nebo získá od třetí osoby, jež nebyla vázána smlouvou, a je schopna to nezpochybnitelně prokázat.
 • Prodávající se zavazuje, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát, a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost.
 • Prodávající se zavazuje, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež se jejich prostřednictvím podílejí na plnění kupní smlouvy.
 • Prodávající nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah odůvodněné potřeby.
 • Prodávající nesmí použít údaje týkající se kupní smlouvy k reklamním účelům bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Maximum file size: 268.44MB

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím se vším
Uložit nastavení